Dotace

 • Budování kapacit dětských skupin

   Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

   

  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Kdy se může žádat -30.9.2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
                                                     30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti


  Všechna kola budou uzavírána v 16. 00 hod. posledního dne lhůty.

  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace - 30. 6. 2025 a zároveň doba realizace projektu nesmí od schválení právního aktu přesáhnout 24 měsíců.

  Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

   

  Název poskytovatele podpory:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“), Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy

   

  NA CO MŮŽETE DOTACI VYUŽÍT

  Podporovanými aktivitami jsou:
  nákup nemovitostí včetně pozemků,
  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,

   

  KDO MŮŽE ŽÁDAT

  Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty z celého území ČR:
  Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
  Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb.,
  o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
  dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně
  jen. „obec“),
  Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb.,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
  Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

  Ústavy Akademie věd,
  Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
  zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
  Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
  společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.,
  o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují
  zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
  Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

   

   

   

   

  KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

  Vymezení způsobilých výdajů


  Z prostředků NPO budou hrazeny výdaje na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného
  majetku, výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a výdaje související
  s pořízením.


  Způsobilé výdaje se dělí na:
  Hlavní způsobilé výdaje; tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt;
  Vedlejší způsobilé výdaje; tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit
  vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % výše hlavních způsobilých výdajů.

   

  KOLIK ZÍSKÁTE

  Maximální a minimální výše dotace
  Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH).

   

  UDRŽITELNOST

  V případě výstavby a rekonstrukce infrastruktury za účelem zřízení dětské skupiny byla udržitelnost
  stanovena na 10 let.

   

  Bližší informace – kontaktní tel.č. – 608816131

                                  email: bkozakova.koordinator @gmail.com

   

 • Přírodní zahrady (SFŽP)

No Title

Invalid Input