Realizované projekty

Realizované projekty:

 • Oblast školství

EU peníze školám pro základní školy

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK bylo zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj těchto oblastí   :

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

Jednalo se o metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, probíhala individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. Bylo podpořeno vytvoření místa asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga. Byla zde možnost zavedení programu primární prevence.

V tomto projektu jsem administrovala celkem 28 základních škol v rámci jihomoravského kraje.

EU peníze školám pro střední školy

Výsledkem EU peníze středním školám bylo v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit tyto oblasti:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring

Jednalo se metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, individualizací výuky. Bylo podpořeno vytvoření místa asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga. Byla zde možnost zavedení programu primární prevence.

V tomto projektu jsem administrovala celkem 5 středních škol.

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.   Program je určen MŠ a ZŠ se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

 

ERASMUS – KA1

Základní informace

Každoročně mohou školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran.

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá škola pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině.

Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající organizace a účastník dohodu specifikující náplň mobility a povinnosti všech stran.

Délka projektu může být 1 až 2 roky.

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí: mateřské školy, včetně speciálních, základní školy, včetně speciálních a uměleckých, střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:

28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Grantový program RWE Gas Storage

Cílem grantového programu RWE Gas Storage je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů RWE Gas Storage.

Při posuzování žádosti budou zvýhodněni žadatelé, kteří jsou ochotni se spolupodílet na projektu. Nejde však pouze o finanční spoluúčast. Zájmem RWE Gas Storage je, aby se občané sami aktivně zapojili do realizace projektů.

Individuálních projekt  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva č. 56

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory :

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vybraly a tím si projektovou žádost sestavily.

Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Individuálních projekt  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva č. 57

 

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK :

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vybraly.

Šablony klíčových aktivit:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

 

5. Cílové skupiny pro výzvu č. 56, 57

- Žáci základních škol.

- Pedagogičtí pracovníci základních škol.

- Žáci středních škol:

- U víceletých gymnázií patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně

-  U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří nepatří do cílové skupiny žáci těch ročníků, ve kterých studují k dosažení vyššího odborného vzdělání;

- U taneční konzervatoře patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně.

- Pedagogičtí pracovníci středních škol:

 • S výjimkou pedagogických pracovníků, kteří budou ve školním roce 2015/2016 vyučovat výhradně studenty VOŠ.

Stáže ve firmách

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ zprostředkovává odborné stáže, jejichž cílem je poskytnout praktické vzdělání stážistům. Je spolufinancován z fondů EU – z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 • Oblast firemního poradenství

Stáže ve firmách

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ zprostředkovává odborné stáže, jejichž cílem je poskytnout praktické vzdělání stážistům. Je spolufinancován z fondů EU – z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Stáže pro mladé

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.

Kdo se může projektu zúčastnit:

    studenti posledního ročníku středních škol;

    studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ.

    studenti jednoleté jazykové školy (pomaturitní studium)

 

V současné době je možno požádat např. o tento grant

 • Oblast školství:

NADACE ČEZ

Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště  se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření :

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů se řídí Podmínkami grantového řízení Podpora regionů a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření:

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Oranžové schody

Grantové řízení Oranžové schody se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové schody pro rok 2016 a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření :

Grantové řízení Oranžové schody 2016 je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách.

Žadatel :

Žadatelem může být pouze školní zařízení dle Podmínek grantového řízení. Každý žadatel může podat v grantovém řízení Oranžové schody 2016 pouze jednu žádost.

Stromy

Grantové řízení Stromy se řídí Podmínkami grantového řízení Stromy a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření :

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.

Žadatel :

Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části.

Oranžový přechod

Grantové řízení Oranžový přechod se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření:

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

Žadatel :

Obce v ČR.

Aktuální semináře