Realizované projekty:

 • Oblast školství

EU peníze školám pro základní školy

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK bylo zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj těchto oblastí   :

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

Jednalo se o metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, probíhala individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. Bylo podpořeno vytvoření místa asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga. Byla zde možnost zavedení programu primární prevence.

V tomto projektu jsem administrovala celkem 28 základních škol v rámci jihomoravského kraje.

EU peníze školám pro střední školy

Výsledkem EU peníze středním školám bylo v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit tyto oblasti:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring

Jednalo se metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, individualizací výuky. Bylo podpořeno vytvoření místa asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga. Byla zde možnost zavedení programu primární prevence.

V tomto projektu jsem administrovala celkem 5 středních škol.

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.   Program je určen MŠ a ZŠ se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

 

ERASMUS – KA1

Základní informace

Každoročně mohou školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran.

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá škola pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině.

Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající organizace a účastník dohodu specifikující náplň mobility a povinnosti všech stran.

Délka projektu může být 1 až 2 roky.

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí: mateřské školy, včetně speciálních, základní školy, včetně speciálních a uměleckých, střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:

28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Grantový program RWE Gas Storage

Cílem grantového programu RWE Gas Storage je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů RWE Gas Storage.

Při posuzování žádosti budou zvýhodněni žadatelé, kteří jsou ochotni se spolupodílet na projektu. Nejde však pouze o finanční spoluúčast. Zájmem RWE Gas Storage je, aby se občané sami aktivně zapojili do realizace projektů.

Individuálních projekt  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva č. 56

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory :

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vybraly a tím si projektovou žádost sestavily.

Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Individuálních projekt  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva č. 57

 

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK :

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vybraly.

Šablony klíčových aktivit:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

 

5. Cílové skupiny pro výzvu č. 56, 57

- Žáci základních škol.

- Pedagogičtí pracovníci základních škol.

- Žáci středních škol:

- U víceletých gymnázií patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně

-  U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří nepatří do cílové skupiny žáci těch ročníků, ve kterých studují k dosažení vyššího odborného vzdělání;

- U taneční konzervatoře patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně.

- Pedagogičtí pracovníci středních škol:

 • S výjimkou pedagogických pracovníků, kteří budou ve školním roce 2015/2016 vyučovat výhradně studenty VOŠ.

Stáže ve firmách

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ zprostředkovává odborné stáže, jejichž cílem je poskytnout praktické vzdělání stážistům. Je spolufinancován z fondů EU – z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 • Oblast firemního poradenství

Stáže ve firmách

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ zprostředkovává odborné stáže, jejichž cílem je poskytnout praktické vzdělání stážistům. Je spolufinancován z fondů EU – z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Stáže pro mladé

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.

Kdo se může projektu zúčastnit:

    studenti posledního ročníku středních škol;

    studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ.

    studenti jednoleté jazykové školy (pomaturitní studium)

 

V současné době je možno požádat např. o tento grant

 • Oblast školství:

NADACE ČEZ

Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště  se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření :

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů se řídí Podmínkami grantového řízení Podpora regionů a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření:

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Oranžové schody

Grantové řízení Oranžové schody se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové schody pro rok 2016 a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření :

Grantové řízení Oranžové schody 2016 je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách.

Žadatel :

Žadatelem může být pouze školní zařízení dle Podmínek grantového řízení. Každý žadatel může podat v grantovém řízení Oranžové schody 2016 pouze jednu žádost.

Stromy

Grantové řízení Stromy se řídí Podmínkami grantového řízení Stromy a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření :

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.

Žadatel :

Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části.

Oranžový přechod

Grantové řízení Oranžový přechod se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžový přechod a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření:

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

Žadatel :

Obce v ČR.

HODNOCENÍ webináře Jak na kariérové poradenství ve škole

Děkuji vám za přínosný seminář. Oceňuji velkou míru praktických cvičení, ve kterých jsme se mohli vžít do role žáků. Paní doktorka Těthalová působila jako zkušený profesionál. Účast na webináři pro mě byla dobrou investicí do dalšího vzdělávání. 

Děkuji Světlana Divilková, ZŠ a MŠ Kašava

 

Jak hodnotíte workshop „Jak na kariérové poradenství ve škole“? lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Příjemná 2 odpoledne. Velký přínos, s kariérovým poradenstvím začínám a jsem ráda za každou novou informaci. Děkuji za metody, za podklady od paní Lektorky. Paní lektorka byla skvělá, líbilo se mi mnoho příkladů z praxe. Zároveň skvělá organizace kurzu.

Chcete navázat na tento seminář? A pokud ano, jak?

Pokud by bylo možné pokračování 1. semináře, ráda se zúčastním – opět ke kariérovému poradenství. Jelikož jsem z Prahy, preferovala bych opět on-line seminář. 

Jitka Němcová, SOŠ logistických služeb, Praha

HODNOCENÍ webináře Dítě se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD – lektorka Mgr. Jana Tylová

 

Ráda bych Vám moc poděkovala za tento webinář. Dozvěděla jsem se spoustu přínosných věcí, které se mi mohou v budoucnu hodit. Nyní využiji jen pár věcí, které si přizpůsobím k obrazu svému, a hlavně mého svěřence, protože jsme na druhém stupni. Přeji Vám spoustu dalších posluchačů Houšková, ZŠ U Vršovického nádraží, Praha

 

FKSP

 

Velice aktuální téma, mile provedená prezentace, přínosné informace. Byla jsem moc spokojena, děkuji Iveta Vančurová, MŠ Chrašťany

Přínosný workshop podaný srozumitelnou formou. Velmi příznivá cena. Šárka Haklová, ZŠ a MŠ Vidochov

Webinář FKSP v podání lektorky Ing. Petry Schwarzové byl velmi přínosný. Lektorka velmi výstižným a srozumitelným způsobem prezentovala jednotlivé body webináře, ke každému bodu podala vyčerpávající výklad, zároveň ochotně reagovala na aktuální otázky účastníků semináře. S přáním hezkého dne Mgr. Jaroslava Kvasničková, ředitelka Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace

Kontrola České školní inspekce – časté chyby škol – lektorka Mgr. Eliška Wellech

Základní dokumentace škol – lektorka Mgr. Eliška Wellech

Seminář byl přínosný, i když už jsem inspekci zažila, jsem moc rády, přece jen se nějaké novinky objevily. Celkově hodnotím výborně a nemám žádné další připomínky. Přeji hezký den, Petra Procházková, ZŠ Křetín

Jak hodnotíte workshop ? Naprosto úžasný, velice přínosný. Lektorka je skvělá, profesionální. Velmi ráda se přihlásím na nějaký její další webinář. Chcete navázat na tento seminář? A pokud ano, jak? Ano, dokumentace školy, správní řízení, autoevaluace, … konkrétně, ukázky, příklady z praxe. Mgr. Lubomíra Vlachá , ředitelka školy - 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace

Ráda bych ocenila organizaci celého semináře, včasné zaslání všech podkladů vč. písemných materiálů předem. Zároveň si cením velice pro klientského přístupu v upomenutí konání semináře. Seminář týkající se základní dokumentace škol a kontroly ČŠI mi pomohly v ucelení přehledu a upevnění v informací v obou oblastech. Vzhledem k tomu, že existuje členění i na úrovni jednotlivých školských zařízení, ocenila bych zaměření pouze na MŠ a členění povinné dokumentace pro soukromé, církevní a státní. Myslím si, že série seminářů, které se podrobně zaměřují na jednotlivé probírané oblasti, ve kterých jsme získali základní přehled, by byl zajímavý. Stejně tak informace k přijímacímu řízení a spisové službě případně také skartaci by nebyl k zahození. Olga Skřivánková, Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o.

 

 

 

VIDEOZÁZNAMY :

 • KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE – ČASTÉ CHYBY ŠKOL
 • ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE ŠKOL
 • NOVINKY V LEGISLATIVĚ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ
 • OCHRANA OZNAMOVATELŮ
 • SPISOVÁ SLUŽBA V PRAXI ŠKOL PRO ZAČÁTEČNÍKY
 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA
 • Zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pro dodavatele, včetně aktuálních změn zákona
 • Intrastat -změny od roku 2022   
 •  
 • KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE – ČASTÉ CHYBY ŠKOL

Obsah: Webinář se zaměří na problematiku kontrol České školní inspekce, a to převážně na chyby, se kterými se inspektoři ve škole setkávají. Kromě samotného představení problematických oblastí bude v průběhu přiblíženo, jak je možné chybám předcházet. K dispozici bude jako výstup prezentace i nahrávka webináře.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena 300,-Kč + DPH

 • ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE ŠKOL

Obsah: Webinář představí ucelený přehled základní dokumentace, kterou má každá škola mít, s důrazem a nezbytné náležitosti hlavních dokumentů. Představí také nejčastější chyby, které se v těchto dokumentech vyskytují. Blíže se podíváme na školní řád, vnitřní řády (školní družina, jídelny), vzdělávací programy, preventivní program či koncepci školy. 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena 300,-Kč + DPH

 • NOVINKY V LEGISLATIVĚ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

Obsah : Webinář představí ucelený přehled novinek v legislativě pro oblast školství – novely zákonů, vyhlášek. Dalším tématem je České školní inspekce a jejich specifický plán úkolů pro tento rok.

Lektor:  Mgr. Eliška Wellech -– advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

 

Cena 300,-Kč + DPH

 • OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Obsah semináře: Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení

Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem

Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)

Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn

Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení

Působnost Ministerstva spravedlnosti

Kontrolní činnost / přestupky

Lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

Cena 300,-Kč + DPH

 • SPISOVÁ SLUŽBA V PRAXI ŠKOL PRO ZAČÁTEČNÍKY

Seminář je určen školám a školským zařízením. Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah : Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona
Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů – kde najdu pomoc či radu
Představení spisové služby: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – jak na to  Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů – co s tím Ukládání dokumentů v příručních registraturách a jejich rozdělení podle historické hodnoty do kategorií A, S, V – jak a jak dlouho uchovávat

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. - na koho se obrátit
Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty – co všechno bych měl mít

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

Cena 300 Kč + DPH

 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA

Obsah: Seminář je věnován praktickým otázkám pracovního práva, mezi něž se řadí problematika sjednávání pracovních smluv, odměňování zaměstnanců či rozvrhování pracovní doby. Speciálně se seminář zaměří na novou úpravu dovolené či propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost. Seminář je určen všem zaměstnavatelům, zvláště pak personalistům a vedoucím zaměstnancům.

Lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.- - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

Cena 300 Kč + DPH / osobu

 • Zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pro dodavatele, včetně aktuálních změn zákona

Základní postupy a vymezení jednotlivých druhů veřejných zakázek

Vymezení veřejných zakázek dle zákona a základní judikatura

Obecná definice dle zákona č. 134/2016 Sb.

Možnost přístupu k veřejným zakázkám pro dodavatele

Žádost o úpravu textu zadávací dokumentace nebo obchodních podmínek, vysvětlení dokumentace

Novely zákona v roce 2021

Judikatura vztahující se k základním zásadám a judikatura určující způsob kontroly veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, evropské předpisy,

Procesní postup při zadávání veřejných zakázek, kvalifikace dodavatele, uzavření smlouvy, změny závazku

Druhy zadávacích řízení, volba druhu zadávacího řízení ve vztahu k povinnostem dodavatele

Elektronizace veřejných zakázek, způsob komunikace

Podání nabídky do elektronického nástroje

Forma obrany proti nezákonnému postupu zadavatele

Forma doručování (originály dokumentů, konverze dokumentů)

Zákon č. 134/2016 Sb., dotační pravidla, komentářová literatura, judikatura

Lektor : Mgr. Ing Ivo Macek – Advokátní kancelář Tinthoferová, Vedoucí autorského kolektivu pro komentář k zákonu č.134/ 2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, pro nakladatelství Leges s r o a Atlas consulting spol s r o .(v rámci právního systému Codexis), psaní vybraných komentovaných ustanovení zákona, koordinace postupů jednotlivých spoluautorů, komunikace s nakladatelstvími.

Cena 400,- Kč + DPH 

 

VIDEOZÁZNAM - Intrastat změny pro rok 2022

Příp. bude k dispozici od ledna 2022 v podobě VIDEOZÁZNAMU , který Vám bude časově neomezeně k dispozici. Možnost předobjednávky.
Cena videozáznamu 968,-Kč vč. DPH.

 

 

 

Objednat můžete prostřednictvím online přihlášky - zvolit videozáznam

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

FB skupina https://www.facebook.com/projektovedny.cz

Kontaktní tel.číslo pro bližší informace : +420608816131

Semináře / webináře - realizovány v roce 2024.

Možno přihlásit se přes odkaz přihláška – www.vzdelavejmese.com  - https://vzdelavejmese.com/index.php/prihlaska

 

Jak udělat více zážitkové lekce AJ do MŠ i ZŠ ? – webinář

Realizováno : 16.7.2024 - 09:00 - 12:30 hod. – 4 x 45 min.

Cílová skupina – pedagogové MŠ , 1. a 2. tř. ZŠ

Možno realizovat v rámci OPJAK

Účastník získá: -představu o tom, jak kvalitně vést lekce (kroužek) angličtiny se zaměřením na děti od 3 do 6 let , metodické rady a náměty vedoucí k osvojování základů cizího jazyka, zásobník her, aktivit a námětů využitelných ve své pedagogické praxi

Vzdělávací cíl : Vzdělávací program nabídne účastníkům semináře metodické rady a náměty vedoucí k osvojování cizího jazyka u dětí ve věku od 3 do 6 let. Účastníci získají zásobník her, aktivit a námětů využitelných v pedagogické praxi.

Přehled témat výuky:

I. blok (90 MIN)

Představení se, úvodní představovací aktivity – (např.:Welcome songs – vlastní tvorba lektorky)

Aktivity vhodné při vytváření nové skupiny – (např.:I am and I LIKE/ DISLIKE…)

Aktivity vhodné pro pravidelné zahajování lekcí angličtiny – (např.: Hello songs – UKÁZKY různých verzí, počasí, vítání s plyšákem, nálada atd.)

„Energisers“ –(např. Peel banana) Práce s „FLASH CARDS“ – (secret hat)

II. blok (90 MIN)

Práce s plyšákem při výuce angličtiny - (např. imitace přirozeného dialogu)

Pohybové hry – (např.:Make a group of…) Klidové hry – (např.:Chinese whisper – různé alternativy dle věku a pokročilosti dětí) Sada pohybových písniček dle věku (např.: vlastní lektorky – Months, Days, Fish) Básničky pro děti - (např.:Number one, Fingers) Knížky : - pro pedagogy (např.:Classroom English, Simon Gill) - pro děti na výuku (např.:Where´s Spot?) Pomůcky univerzální pro každou lekci - (např.:hula hup)

Cena : 900,- Kč + DPH / osobu

Lektorka : Mgr. Hana Čagánková

Dosažené vzdělání: UPOL Olomouc, Učitelství pro 1. st. ZŠ + AJ pro 1. st. ZŠ , PDF UPOL FCE (úroveň B2) – mezinárodní certifikát z angličtiny, SZZ z AJ - Univerzityof Cambridge (úroveň C1)

Zaměstnání : soukromá lektorka AJ pro děti i dospělé

učitelka AJ a HV a Montessori v soukromé DS Čtyřlístek v Olomouci (AJORODINKA o.p.s.) , ředitelka a hlavní metodička Volné školy Olomouc

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

 

GRAFOMOTORICKÝ KURZ – webinář


Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531 , kterého se můžete účastnit  15. a 17.7.2024 / 6x45 min dvě dopoledne 09:00 do 11:45hod. - platforma google meet

Možno realizovat v rámci OPJAK

Cílem webináře je seznámit účastníkem s obsahem grafomotorického kurzu a připravit je na reálné používání jednotlivých lekcí v práci s dětmi.

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

1) Grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP

2) GRAFOMOTORICKÝ KURZ – realizace jednotlivých lekcí -. 

3)Související info – nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, náměty do výuky pro elementaristy.

Výstupem bude záznam z webináře + prezentace lektorky. Počet účastníků je omezen.

Cena: 2100 , - Kč + DPH / osobu

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

 

Pracovní dohody a konsolidační balíček – webinář

Realizováno 31.7.2024 - 9:00-12:00hod.
Možno realizovat v rámci OPJAK

Obsah :

Od 1. 7. 2024 platí povinná registrace dohod o provedení práce. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr prodělaly v posledním roce radikální změny. Další je očekávají v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, a to hned od 1. 7. 2024.

Na co se připravit a na co si dát pozor?

Jak na registraci dohod a co to je režim tzv. oznámené dohody?

Jsou dohody i po legislativních změnách stále finančně výhodné? Pokud ano, za jakých podmínek?

Probereme všechna praktická úskalí dohod a společně se podíváme, jak režim dohod v rámci fungování školských zařízení co nejefektivněji nastavit.

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL.

Cena 900,-Kč + DPH / osobu

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

Logopedická prevence v mateřské škole – webinář

Termín: 5. 8. 2024 od 8:30 - 12:00 hod. (4x 45 min.)

Možno realizovat v rámci OPJAK

Základní pojmy v logopedii, jazykové roviny, opožděný vývoj řeči, průpravná cvičení logopedické prevence, dechová, artikulační, fonační cvičení – praktické náměty na logopedické hry, kdy upozornit rodiče, že by měli vyhledat logopeda, logopedický – pojmový slovník, sdílení zkušeností

Cílová skupina: učitelky mateřské školy, asistentky, všichni, koho problematika zajímá

Lektorka: Mgr. Jana Rudická - logoped, speciální pedagog, třídní učitelka pro žáky s PAS

Cena: 900,-Kč + DPH / osobu

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

Jak udělat více zážitkové lekce AJ do MŠ i ZŠ ? – webinář

 

Realizováno : 29.8.2024 - 8:30 - 13:45 hod. - 6 x 45 min.

Cílová skupina – pedagogové MŠ , 1. a 2. tř. ZŠ

Možno realizovat v rámci OPJAK

Vzdělávací cíl : Vzdělávací program nabídne účastníkům semináře praktické náměty, tipy a inspirace k zážitkovému osvojování anglického jazyka u dětí 3-10 let. Součástí bude i metodický základ konkretizovaný pro jednotlivé věkové skupiny a vše vychází z mnohaleté osobní praxe lektorky a jejího týmu. Účastníci získají sadu her, písniček, básniček i jazykolamů, kterou mohou okamžitě využít ve své výuce.

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

Přehled témat výuky :

I.BLOK (90 min)

Představení lektorky, představení účastníků hravou formou Ledolamky (ex. A little mouse)

Energisers (ex. Peel banana) Zahájení lekce – pomůcky, pravidelné aktivity (emoce, kalendář, tipy pro změnu jazyka) Jazykolamy - hlavně pro ZŠ (jak s nimi pracovat s dětmi 6-10 let)

II. BLOK (90 min)

Písničky s pohybem + metodika (rozdělení dle věku 3-10 let), nácvik, využití nahrávek (vlastní tvorba lektorky) Básničky s pohybem + metodika (vlastní tvorba autorky)

Zábavné hry do výuky Práce s flash cards (inovativní aktivity pro nová slovíčka i pro opakování, ex. Secret hat)

III. BLOK (90 min)

Metodická práce s plyšákem – hlavně pro MŠ (metodika, výhody) Pomůcky – KPZ pro úspěšnou výuku AJ

Knížky

 • Pro pedagogy (ex. Classroom English, Simon Gill)
 • Pro děti (rozděleno doporučení pro děti dle věku) (Where´s Spot?)

Sdílení záznamů z praxe lektorky v MŠ, ZŠ (online + živě) Q/A

 

Cena : 1600,- Kč + DPH / osobu

 

 

Lektorka : Mgr. Hana Čagánková

Dosažené vzdělání: UPOL Olomouc, Učitelství pro 1. st. ZŠ + AJ pro 1. st. ZŠ , PDF UPOL FCE (úroveň B2) – mezinárodní certifikát z angličtiny, SZZ z AJ - Univerzityof Cambridge (úroveň C1)

Zaměstnání : soukromá lektorka AJ pro děti i dospělé

učitelka AJ a HV a Montessori v soukromé DS Čtyřlístek v Olomouci (AJORODINKA o.p.s.) , ředitelka a hlavní metodička Volné školy Olomouc

Možno přihlásit se přes web : www.vzdelavejmese.com

 

Semináře ve Vaší organizaci

Jak na třídnické hodiny „Budování vztahů ve třídě“, lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat ?, lektorka PhDr. Eva Blažková

 

Další semináře a webináře s otevřeným termínem dle zájmu účastníků.

ÚVOD DO JÓGY pro pedagogy s lektorkou Martinou Wagner

Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP – (4x 45 min.) - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

 Semináře pro oblast SNOEZELEN– č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

 

 

 

 

 

Aktuální semináře